Huidinstituut Stralend, gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel KVK,

Verklaart:

Huidinstituut Stralend houdt zich – kort gezegd – bezig met het geven van advies en het uitvoeren van medisch esthetische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties.

Huidinstituut Stralend maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Huidinstituut Stralend verwerkt zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, BSN, gezondheid, inclusief naam en adres van medisch specialist bij wie u onder behandeling bent (geweest).

Doel verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Huidinstituut Stralend en wel voor de volgende doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst met u, het verlenen van diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten bij u, het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame en/of in het geval Huidinstituut Stralend een wettelijke plicht heeft uw gegevens te verwerken en te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden

Huidinstituut Stralend deelt uw gegevens na daartoe van u verkregen toestemming enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Het delen van uw gegevens met derden geschiedt via Clinicminds en via een door Zivver beveiligde email box.

Inzage persoonsgegevens

U kunt aan Huidinstituut Stralend verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, aan welk verzoek Huidinstituut Stralend zal voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidinstituut Stralend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Huidinstituut Stralend van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen, welk verzoek gestuurd kan worden naar info@huidinstituutstralend.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart kunt maken ter bescherming van uw privacy. Huidinstituut Stralend reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaren persoonsgegevens

Huidinstituut Stralend bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard, tenzij Huidinstituut Stralend wettelijk gehouden is uw gegevens langer te bewaren.

Cookies

Huidinstituut Stralend gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Huidinstituut Stralend gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kan Huidinstituut Stralend hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Vragen of klachten

Huidinstituut Stralend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@huidinstituutstralend.nl. Huidinstituut Stralend verwijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link

Contact 

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming Kim de Weijer, cosmetisch arts en mede eigenaar Huidinstituut Stralend

Rijnkade 34a

6811 HA Arnhem

+31(0)268449221 

Info@huidinstituutstralend.nl

Privacy Policy Huidinstituut Stralend, 2021