ARTIKEL 1 – DEFINITIES.

 1. HUIDINSTITUUT STRALEND:  HUIDINSTITUUT STRALEND V.O.F., gevestigd te Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 77086333
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon en opdrachtgever van 18 jaar of ouder waarmee Huidinstituut Stralend een cosmetische behandelingsovereenkomst sluit.
 3. Cosmetische zorg: het uitvoeren van onderzoeken, keuringen, behandelingen en ingrepen bij de cliënt, het ten behoeve van cliënt voorschrijven, verstrekken en/of toedienen van medicatie, (dieet)voeding, alsook behandelen van de cliënt, dan wel het verlenen van enige andere dienst waaronder mede wordt verstaan het geven van adviezen aan de cliënt.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Huidinstituut Stralend zich tegenover de cliënt verbindt tot het verrichten van cosmetische dan wel geneeskundige handelingen die rechtstreeks op de cliënt betrekking hebben. Hierbij verplichten wij ons tot een inspanningsverbintenis geen resultaat verbintenis.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Huidinstituut Stralend en de cliënt, tenzij vooraf schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden opdrachten aan één of meer individuele artsen en/of medewerkers geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Huidinstituut Stralend.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST.

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening door cliënt van een door Huidinstituut Stralend aangeboden (schriftelijke) behandelingsovereenkomst.
 2. Huidinstituut Stralend zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opgaaf doen van de met de behandeling gemoeide kosten. De kosten van voortgezette behandeling, nazorg etc. zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of de zorgplicht van Huidinstituut Stralend anders voorschrijft.
 3. Door ondertekening van de overeenkomst stemt de cliënt in met de kosten van de behandeling en verplicht hij zich om deze te voldoen.
 4. Huidinstituut Stralend heeft het recht om zorg te weigeren met inachtneming van de wettelijke en/of gedragsrechtelijke en/of tuchtrechtelijke regelgeving.
 5. De cliënt is te allen tijde verplicht de huisregels en redelijke aanwijzingen van Huidinstituut Stralend op te volgen.
 6. Een overeenkomst eindigt vroegtijdig, op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, door diens overlijden of door een eenzijdige beslissing van Huidinstituut Stralend, wanneer de betrokken arts van mening is dat hiervoor gegronde en gewichtige redenen aanwezig zijn.
 7. Indien de cliënt opzegt tegen het advies van (de betrokken arts van) Huidinstituut Stralend in, dan gebeurt dit wegens de mogelijke gevolgen van de vroegtijdige beëindiging voor de cliënt op zijn eigen risico en op voorwaarde van ondertekening van een formulier waarin Huidinstituut Stralend en de betrokken arts(en) en medewerkers van elke aansprakelijkheid en (na)zorg worden ontheven.
 8. Annulering, opzegging, beëindiging of ontbinding van (een deel van de uitvoering van) de overeenkomst om welke reden dan ook, laat de verplichting van de cliënt om de kosten voor verrichte of gereserveerde zorg te voldoen onverlet. Zorghandelingen die ondeelbaar zijn, worden volledig in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN EN BETALING.

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden de behandelingskosten berekend aan de hand van door Huidinstituut Stralend eenzijdig vastgestelde tarieven c.q. prijzen.
 2. Betaling dient direct achteraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is er een als bedoeld in artikel 6:83a Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de cliënt enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan is hij vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per maand (een gedeelte van de maand als volle maand gerekend) over de openstaande hoofdsom.
 4. Deelbetalingen strekken in eerste instantie in mindering op de kosten en verschenen rente, en pas in laatste instantie op de hoofdsom en lopende rente, ongeacht de omschrijving bij de betaling door de cliënt.
 5. Alle door Huidinstituut Stralend redelijkerwijs te maken kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, komen voor rekening van de cliënt en worden vastgesteld in overeenstemming met het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012.
 6. Indien Huidinstituut Stralend tevens genoodzaakt is om andere kosten dan die omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW te maken, waaronder mede begrepen kosten in het kader van een procedure waarbij de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dan is de cliënt gehouden de daartoe gemaakte kosten integraal te voldoen.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Huidinstituut Stralend is verzekerd voor het risico van (beroeps)aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Huidinstituut Stralen is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is), met een maximum gelijk aan de in rekening gebrachte of te brengen behandelingskosten. Vergoeding van indirecte schade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen bijwerkingen en gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verwijten jegens Huidinstituut Stralen is beperkt tot één jaar, gerekend vanaf de datum van bekendheid met (een kans op) aansprakelijkheid.
 3. Huidinstituut Stralend is niet verantwoordelijk voor personen die met cliënten van Huidinstituut Stralend meekomen.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN.

 1. Op grond van artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek is de cliënt verplicht om binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek in de cosmetische zorg heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, Huidinstituut Stralen hierover te informeren. De termijn waarbinnen de cliënt Huidinstituut Stralend moet informeren wordt mede bepaald aan de hand van het nadeel dat Huidinstituut Stralend lijdt door het verstrijken van de tijd.
 2. In geval van een gegronde klacht heeft het Huidinstituut Stralend recht om, naar eigen keuze, het gebrek in de cosmetische zorg te herstellen of het door de cliënt verschuldigde bedrag voor de cosmetische zorg (deels) te crediteren.
 3. Een klacht geeft de cliënt niet het recht om de eer en goede naam van Huidinstituut Stralend publiekelijk aan te (laten) tasten.
 4. Voor afhandeling van klachten zie https:// Huidinstituut Stralend /klachtenprocedure/

ARTIKEL 7 – BIJZONDERE BEPALINGEN.

 1. Alle dossierstukken en digitale gegevensbestanden betreffende de cliënt met daarin onder meer onderzoeksresultaten, (röntgen)foto’s, scans etc. zijn eigendom van Huidinstituut Stralend. Huidinstituut Stralend bewaart gegevens tenminste 5 jaar met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Tegen betaling van een redelijke vergoeding kan de cliënt hiervan afschriften krijgen.
 2. Op alle overeenkomsten en cosmetische zorg van Huidinstituut Stralend is Nederlands recht van toepassing.
 3. In geval van een gerechtelijk geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd hiervan kennis te nemen

ARTIKEL 8 Geheimhouding

Huidinstituut Stralend is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Huidinstituut Stralend door de cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Huidinstituut Stralend is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Huidinstituut Stralend zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

ARTIKEL 9 Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de consulent/arts/plastisch chirurg/therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Huidinstituut Stralend te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Huidinstituut Stralend gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

ARTIKEL 10 No show, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim van een laser-, injectables- of huidverbeteringsbehandeling wordt een bedrag van 75 euro in rekening gebracht.

Huidinstituut Stralend brengt bij de cliënt minimaal 75 euro in rekening als: – consultafspraken 24 uur of korter van tevoren worden afgezegd; – behandelafspraken 1 werkdagen of korter van tevoren worden afgezegd; – de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt.

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Huidinstituut Stralend als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

ARTIKEL 11. Uitvoering behandelovereenkomst

Huidinstituut Stralend zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen + van goed vakmanschap, uitvoeren of laten uitvoeren. Huidinstituut Stralend heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Huidinstituut Stralend hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen, maar zal dit met cliënt overleggen

ARTIKEL 12 Resultaten cosmetische behandeling

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als cliënt.

ARTIKEL 13 Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

ARTIKEL 14 Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Huidinstituut Stralend, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medecliënten

ARTIKEL 15 Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt, zal Huidinstituut Stralend (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

ARTIKEL 16 Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Huidinstituut Stralend is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.